Pedagog szkolny - nauczyciele

Pedagog  Dla rodziców  Dla nauczycieli  Dla uczniów

Bezpieczeństwo w szole

 

ALFABET DOBREGO WYCHOWAWCY

Akceptuj swego wychowanka
Bądź dla niego oparciem
Chwal go z a każdy wysiłek
Daj mu poczucie miłości I bezpieczeństwa
Eliminuj powoli I rozsądnie niepożądane zachowania
Formułuj precyzyjnie wymagania
Gospodaruj efektywnie jego czasem
Hamuj jego agresję poprzez rozładowanie niekorzystnych emocji
Interesuj się jego osobą
Jesteś jego przewodnikiem po świecie chaosu
Kieruj się wszechstronnie jego rozwojem. Licz się z jego odmiennym zachowaniem
Łagodź stresy i cierpienia
Miej cierpliwość
Nie pozwól sobie na zwątpienie
Okazuj mu zaufanie
Pokaż, że jesteś jego przyjacielem
Rozwijaj w nim jego "Umiejętności"
Słuchaj uważnie bicia jego "serca"
Troszcz się o niego
Ukazuj mu jego miejsce w nieznanym świecie
Wierz w efekt pracy z dzieckiem
Y…( niewiadoma- bądź na nią przygotowany)
Zachęcaj go do pracy

PRACA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA W KLASIE I
(SUGESTIE PEDAGOGA) ·POZNAWANIE I INTEGRACJA

         Ponieważ każda klasę cechuje pewne zróżnicowanie ze względu na pozycje społeczne poszczególnych uczniów, wychowawca na początku główny nacisk powinien położyć na poznanie uczniów, integrację zespołu klasowego, oraz zespołu rodziców.      

Podstawowym narzędziem diagnozy jest obserwacja, bezpośrednia rozmowa z uczniem, a także narzędzie zbierania informacji o klasie, czyli ARKUSZ DIAGNOZY KLASY, który każdy wychowawca w drugim / trzecim miesiącu nauki winien uzupełnić oraz aktualizować w miarę uzyskiwania informacji o poszczególnych uczniach.


ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY KLASY

 1. Uczniowie z rodzin niepełnych ( rozwód, śmierć, separacja).......................................

 2. Uczniowie z rodzin z problemem alkoholowym ......................................

 3. Uczniowie z rodzin wielodzietnych ( powyżej trójki rodzeństwa).......................................

 4. Uczniowie z rodzin zastępczych.......................................

 5. Uczniowie o niskim statusie społecznym ( pomoc MOPS).......................................

 6. Uczniowie pod nadzorem kuratora, ( notowania Policji, mający sprawy w Sądzie Rodzinnym).......................................

 7. Uczniowie wagarujący .......................................

 8. Uczniowie drugoroczni .......................................

 9. Uczniowie mający trudności w nauce .......................................

 10. Uczniowie agresywni, zaczepni .......................................

 11. Osoby w klasie izolowane, nie akceptowane .......................................

 12. Informacje różne (dzieci pijące alkohol, zażywające narkotyki, palące papierosy, o zaburzeniach nerwicowych).......................................

Powyższe informacje nauczyciel winien przekazać pedagogowi, w celu opracowania przez niego planu pomocy dzieciom i ich rodzinie.
         Istotne informacje o klasie daje stosowanie przez wychowawcę technik socjometrycznych, za pomocą których badane są sympatie i antypatie klasowe, inaczej mówiąc klimat panujący w klasie.


   "Plebiscyt życzliwości i niechęci".
Uczniowie na podpisanych kartkach przy każdym pytaniu podają po dwa nazwiska kolegów:

 1. Z którą osobą z klasy chciałbyś siedzieć w jednej ławce?

 2. Które osoby z klasy zaprosiłbyś na przyjęcie urodzinowe?

 3. Z którymi osobami z klasy najchętniej odrabiałbyś pracę domową ?


Analogicznie do pytań 1,2,3 zadajemy kolejne trzy pytania na zasadzie przeczeń, " Z którą osobą nie chciałbyś ..."
Następnie zliczamy, która osoba z klasy uzyskała jak najwięcej minusów, która jak najwięcej plusów. Wyniki można nanieść na tzw. socjogram kołowy, wtedy wyraźnie dostrzeże się osoby szczególnie izolowane od klasy i tzw. gwiazdy socjometryczne. Po poznaniu klasy wychowawcy stoją przed najważniejszym zadaniem jakim jest jej INTEGRACJA.

 1. Prace należy rozpocząć od zawarcia z klasą kontraktu zobowiązującego do przestrzegani reguł ułatwiających życie w klasie.

 2. Kluczowymi zagadnieniami, które powinny być przeprowadzone w klasie pierwszej są:

  • uczucia i empatia,

  • samopoznanie i praca nad poczuciem własnej wartości,

  • komunikacja ( werbalna, niewerbalna, bariery komunikacyjne, komunikaty typu "ja"),

  • zachowania asertywne,

  • twórcze myślenie, kreatywność,

  • radzenie sobie ze stresem, techniki relaksacji,

  • v raz na miesiąc nie powinno zabraknąć lekcji z profilaktyki problemowej, którą warto rozpocząć od krzyżówek ( przykłady u pedagoga), wprowadzeniu pojęć używanie, nadużywanie oraz wiedzy dlaczego młodzież nie powinna sięgać po używki, jakie są przepisy tego zabraniające).

 3. Wychowawca przeszkolony w tworzeniu profilaktycznych programów w II semestrze może wprowadzić program z profilaktyki nikotynowej bądź alkoholowej dostosowany odpowiednio do wieku i dojrzałości odbiorców.

 4. Na koniec roku celem określenia kierunków oddziaływań profilaktycznych wychowawca może przeprowadzić sondę na temat zażywania środków uzależniających, bądź ankietę ogólnie traktującą o zagrożeniach. Badania ankietowe są o tyle cenne, że poprzez swą anonimowość istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że młodzież odpowiada szczerze, zgodnie z własnym sumieniem.( dużo wzorów różnych ankiet może udostępnić pedagog).

 5. W każdej klasie pierwszej pedagog przeprowadza ankietę " Moje gimnazjum" i podobnie jak wychowawca, podczas godziny wychowawczej, integruje zespół klasowy.

  PRACA PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZA W KLASIE II

         Klasa druga to odpowiedni czas na podjęcie wzmożonych oddziaływań profilaktycznych ukierunkowanych na zdiagnozowane obszary problemowe.
Istotnymi tematami do zrealizowania w tej klasie są :


1. Profilaktyka kontaktów z alkoholem
2. Profilaktyka narkotykowa
3. Profilaktyka zachowań agresywnych..

         Z uwagi trudny okres dojrzewania oraz na podejmowanie w klasie II wzmożonych działań profilaktycznych wskazana jest częsta współpraca z pedagogiem.PRACA PROFILAKTYCZNO -WYCHOWAWCZA W KLASIE III

         Kontynuując program klasowy wychowawca w klasie trzeciej ma obowiązek przede wszystkim skoncentrować się wokół dwóch najistotniejszych rzeczy , a mianowicie:

  1. Podejmowaniu przez młodzież decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia i preorientacji zawodowej

  2. Egzaminie gimnazjalnym.

         Każdy wychowawca winien zapoznać się z planem profilaktyki szkoły, Procedurami postępowania w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacja, oraz elementami Szkolnej Interwencji Profilaktycznej.         


OFEROWANA POMOC PEDAGOGA SZKOLNEGO W RAMACH WSPÓŁPRACY Z WYCHOWAWCAMI  KLAS

     1.       Prowadzenie zajęć z wybranymi klasami (przykładowe tematy: Lekcja integracyjna w klasach pierwszych, cykl lekcji z profilaktyki problemowej -alkohol, narkotyki, papierosy, agresja, HIV / AIDS.

2.       Pomoc w rozwiązywaniu doraźnych i indywidualnych problemów uczniów i klasy.

3.       Udostępnianie bądź przeprowadzanie ankiet diagnozujących problemy klasy.

4.       Pomoc w diagnozowaniu środowiska klasowego (indywidualne wywiady z dziećmi i rodzicami).

5.       W przypadku dziecka sprawiającego problemy - otoczenie go indywidualną pomocą, (prowadzenie z nim systematycznych rozmów, kontrolowanie frekwencji, współpraca z rodziną , w razie konieczności współpraca z Kuratorami, PPP, KPP, Sadem ,wywiady domowe).

6.       Udostępnienie do wglądu następujących dokumentów:
Planu Profilaktyki Szkoły,
Procedur postępowania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją,
Teczek z opiniami uczniów mających opinie wydane z PPP.

7.       Interwencja kryzysowa  ( szybkie działanie w przypadku przemocy rówieśniczej oraz kontaktu ucznia, bądź podejrzenia o kontakcie z używkami na terenie szkoły).

8.       Pomoc w formułowaniu opinii do PPP, tworzeniu autorskich planów profilaktycznych, wspólne opracowywanie strategii pomocy uczniom z problemami szkolnymi (sprzężenie oddziaływań wychowawczych w myśl motta " Dziecko jest naszym wspólnym dobrem").

9.       Wypożyczanie literatury  i filmów z zakresu profilaktyki.

10.   Przeszkolenie chętnych wychowawców do pracowania z rodziną metodą kontraktu oraz z profilaktyki uzależnień.

11.   Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.